Domov  >  Strategija lokalnega razvoja Javni poziv LAS / Aktualni projekti
Domov
LAS loškega pogorja 2014 - 2020
Strategija lokalnega razvoja
Včlanitev v LAS
Člani LAS
Organi LAS
Javni pozivi LAS
LAS loškega pogorja 2007-2013

Spletno stran sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja.

        

Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 – 2020 smo oblikovali v okviru lokalnega partnerstva na območju štirih občin, Občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri in se povezali v Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja. Območje je dovolj veliko in homogeno in premore dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov ter predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo določajo enake naravne značilnosti, skupna zgodovina in notranja družbena povezanost.

V partnerstvu smo se je odločili, da pristopimo k reševanju razvojnih potreb in izzivov na vseh štirih tematskih področjih ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Cilje zastavljene znotraj SLR bomo uresničevali s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Inovativnost, povezovanje in trajnost za gospodarsko in socialno vključenost lokalnega prebivalstva je rdeča nit, ki nas vodi skozi celotno SLR. Verjamemo, da prav spodbujanje podjetništva temelječega na lokalnih potencialih in povezovanje lahko privedeta do novih stabilnih delovnih mest, kar bomo dosegli z zagotavljanjem kakovostnega podpornega okolja, ki bo vodilo k razvoju podjetnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti, ter razvoju in trženju novih produktov in storitev. Prepričani smo, da je potrebno vsem prebivalcem na območju LAS zagotoviti enake možnosti. S tem namenom želimo podeželskemu prebivalstvu povečati dostopnost do storitev. Cilj, ki ga prenašamo v novo programsko obdobje je namenjen nadaljnjemu povečevanju oskrbe z lokalnimi prehrambnimi produkti in njihovo vključevanje tudi v javne inštitucije. Z enakovrednim vključevanjem ranljivih skupin v družbo skozi razne programe in storitve ter varovanjem okolja pa bomo gradili na trajnosti in družbeni odgovornosti.

Oblikovali smo strategijo, ki sledi ciljem programov na nacionalni in regionalni ravni, je skladna z lokalnimi razvojnimi strategijami, in predvsem, je uresničljiva.

Priprava Strategije lokalnega razvoja

Aktivnosti za pripravo SLR so bile vodene s strani članov LAS loškega pogorja. Tekom priprave SLR smo organizirali tematske sestanke z lokalnimi akterji, ki so bili osnova za pripravo SWOT analize, oblikovanje razvojnih potreb in možnosti na območju LAS, določanju glavnih ciljev, ukrepov ter finančnih razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja.

Seznam sestankov z namenom priprave SLR:

 • 10.1.2013 - sestanek z občinami, tema: možne usmeritve SLR
 • 22.1.2013 - sestanek s KGZ Škofja Loka, tema: lokalna samooskrba
 • 27.3.2013 - sestanek s centrom DUO in Zavodom O, tema: domača in umetnostna obrt (lista prisotnih)
 • 11.7.2013 – sestanek s KGZ Škofja Loka, tema: lokalna samooskrba (lista prisotnih)
 • 8.10.2013 – sestanek z občinami, tema: priprave na novo programsko obdobje (vabilo, lista prisotnih, zapisnik)
 • 21.8.2014 – sestanek z občinami, tema: izvajanje CLLD, umeritve SLR (vabilo, lista prisotnih, zapisnik)
 • 10.9.2014 – sestanek Turizem Škofja Loka in zavod Novi turizem, tema: turizem
 • 25.9.2014 – sestanek s predstavnicami RA Sora, tema: razvojne potrebe v lokalnem okolju (lista prisotnih, zapisnik)
 • 15.10.2014 – delavnica z lokalnimi proizvajalci, tema: kratke verige (lista prisotnih)
 • 24.11.2014 – 22. seja Razvojnega sveta LAS – obravnava osnutka analize stanja (vabilo, lista prisotnih, gradivo)
 • 10.12.2014 – delavnica z lokalnimi zeliščarji, tema: zeliščarstvo (lista prisotnih)
 • 19.1.2015 – sestanek z občinami, tema: možne vsebine SLR (lista prisotnih, zapisnik)
 • 21.1.2015 – delavnica z nosilci dopolnilnih dejavnosti, tema: dopolnilne dejavnosti na kmetijah (lista prisotnih)
 • 28.1.2015 – delavnica z nosilci dopolnilnih dejavnosti, tema: dopolnilne dejavnosti na kmetijah (lista prisotnih)
 • 13.2.2015 – delavnica z rokodelci, tema: domača in umetnostna obrt (lista prisotnih, zapisnik)
 • 23.2.2015 – sestanek z RA Sora in predstavnikom kmetov, tema: lokalna samooskrba (lista prisotnih, zapisnik)
 • 25.2.2015 – sestanek z Društvom Sožitje, tema: ranljive skupine (lista prisotnih, zapisnik)
 • 10.3.2015 – delavnica z nosilci turizma, tema: turizem (vabilo, lista prisotnih, zapisnik, gradivo)
 • 9.4.2015 – sestanek s svetovalko na področju MKČN, tema: okolje (lista prisotnih, zapisnik)
 • 10.4.2015 – sestanek z nosilci socialnih storitev, tema: potrebe na področju večje vključenosti ranljivih skupin (vabilo, lista prisotnih, zapisnik)
 • 13.4.2015 – sestanek s vodjo sekcije za lesarstvo na OOZ: tema: les (lista prisotnih, zapisnik)
 • 14.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 15.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 20.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 21.5.2015 – sestanek z Društvom Resje, tema: možne vsebine projektov pri katerih bi sodelovalo društvo (lista prisotnih)
 • 21.5.2015 – sestanek s predstavniki občin, tema: usmeritve SLR (lista prisotnih, gradivo)
 • 15.6.2015 – 24. seja Razvojnega sveta LAS – SWOT, predstavitev izbranih idej in določitev prioritet (vabilo, lista prisotnih, gradivo)
 • 16.6.2015 – sestanek z Rokodelskim centrom DUO, tema domača in umetnostna obrt (lista prisotnih)
 • 18.6.2015 – sestanek s TD Žirovski Vrh, tema: turizem (lista prisotnih)
 • 22.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Gorenja vas – Poljane (lista prisotnih, gradivo)
 • 22.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Žiri (lista prisotnih, gradivo)
 • 23.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Železniki (lista prisotnih, gradivo)
 • 24.6.2015 – sestanek z Zavodom Tri, tema: vključevanje nevladnih organizacij (lista prisotnih)
 • 24.6.2015 – sestanek z Turizmom Škofja Loka, tema: turizem (lista prisotnih)
 • 2.7.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Škofja Loka (lista prisotnih, gradivo)
 • 6.7.2015 – sestanek Ljudska univerza, tema: izobraževanje odraslih (lista prisotnih)
 • 7.7.2015 – sestanek z obrtniki, tema: deficitarni poklici (lista prisotnih)
 • 8.7.2015 – sestanek s KGZ Kranj, tema: vključevanje kmetijskih vsebin v SLR (lista prisotnih)
 • 8.7.2015 – sestanek z Društvom Sožitje, tema: osebe z motnjami v duševnem razvoju (lista prisotnih)
 • 8.7.2015 – sestanek s predstavnico RA Sora, tema: okolje in coworking (lista prisotnih)
 • 13.7.2015 – sestanek z Društvom LUFt, tema: možnosti nadgradnje lokalnih prireditev (lista prisotnih)
 • 17.7.2015 – sestanek s predstavniki OOZ, tema: možne vsebine SLR na področju spodbujanja obrtništva (lista prisotnih)
 • 22.7.2015 – sestanek z rokodelci, tema: domača in umetnostna obrt (vabilo)
 • 23.7.2015 – sestanek z rokodelci in Društvo Sožitje, tema povezovanje rokodelstvo in osebe z motnjami v duševnem razvoju (lista prisotnih)
 • 20.8.2015 – sestanek s predstavnico RA Sora, tema: socialno podjetništvo in coworking (lista prisotnih)
 • 11.9.2015 – sestanek s predstavnicami občin, tema: predstavitev zasnove strateškega dela SLR in ukrepov (lista prisotnih, gradivo)
 • 15.9.2015 – sestanek z ZRSVN, tema: projekti iz naravovarstva (lista prisotnih)
 • 17.9.2015 – sestanek s predstavnicami občin, tema: predstavitev zasnove strateškega dela SLR in ukrepov (lista prisotnih, gradivo)
 • 21.9.2015 – predstavitev usmeritev SLR županu občine Železniki (lista prisotnih, gradivo)
 • 22.9.2015 – predstavitev usmeritev SLR županu občine Žiri (lista prisotnih, gradivo)
 • 12.10.2015 – javna predstavitev SLR - SWOT analiza, tematska področja ukrepanja, cilji, kazalniki, rezultati, finančna razporeditev sredstev (vabilo, lista prisotnih, gradivo)
 • 27.10.2015 – sprejem SLR s strani Upravnega odbora LAS (vabilo, lista prisotnih, zapisnik)
 • 27.10.2015 - potrditev SLR s strani Skupščine LAS (vabilo, lista prisotnih, zapisnik)

Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS za novo programsko obdobje 2014 – 2020 je bil objavljen na spletni strani LAS.

Povabilo k sodelovanju v LAS v novem programskem obdobju ter informacijo o objavi javnega poziva LAS se je objavilo v vseh štirih lokalnih časopisih Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Loški utrip, Ratitovška obzorja.

Na lokalnem radiu Radio Sora so bila objavljena obvestila s povabilom k vključitvi v LAS ter oddaja na temo aktivnosti LAS-a, kjer se je poslušalce povabilo k vključitvi v LAS.

Informacijo o Objavi javnega poziva je bila objavljena v LAS-novicah.

V sodelovanju z GROZD-om nevladnih organizacij je bil objavljen članek na temo priprave SLR v Gorenjskem glasu.

 

Javni poziv LAS:

3. javni poziv LAS izbor operacij v programskem obdobju 2014-2020 je zaprt

Aktualni projekti:

 


Strategije lokalnega razvoja za LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020


INFORMATIVNO - PROMOCIJSKA PUBLIKACIJA Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013